პროგრამის აღწერა

ამ ონლაინ რესურსში მოცემული ინფორმაცია მიმოიხილავს აბორტს ადამიანის უფლებების ჭრილში, განიხილავს ადგილობრივ კანონმდებლობასა და ეთიკის საკითხებს და ხაზს უსვამს სერვისის მიწოდებისას ინტერსექციული მიდგომის აუცილებლობას. აქვე, ცალკე თავები ეთმობა აბორტის სტიგმის თეორიასა და მედიკამენტური აბორტის პროცესის მართვას. ონლაინ კურსი შექმნილია საგანმანათლებლო მიზნებისთვის.

ვისთვის არის პროგრამა

ონლაინ კურსი განკუთვნილია სერტიფიცირებული ექიმებისთვის, მედიცინის სტუდენტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც მედიკამენტური აბორტის სერვისი აქვთ

დარეგისტრირდი პროგრამაზე

რეგისტრაცია

მოდულები

აბორტი - ადამიანის საბაზისო უფლება
მოდული I
ადგილობრივი კანონმდებლობა და ეთიკა
მოდული II
აბორტის პროცესისა და შედეგების მართვა
მოდული III
აბორტის სტიგმა და ინტერსექციული მიდგომა
მოდული IV